White, Blue/White, Red/White, Yellow/White, Green/White, Black/White, Orange/White